مقالات آموزشی

کاغذ کثیف چاپ میشود بصورت عمودی از بالا به پایین

کاغذ کثیف چاپ میشود بصورت عمودی از بالا به پایین

به تصویر پایین نگاه کنید درکاغذ چاپ شده رگه هایی در کنار کاغذ از بالا به پایین روی متن قرار دارد ،هنگامی که مخزن ضایعات کارتریج از پودر پر میشود معمولا پودرها بصورت سرریز روی درام قرارمیگیرند و بصورت رگه هایی یا در کنار کاغذ و یا در وسط کاغذ از بالا به پایین روی متن قرارمیگیرد.در این حالت اگر روی درام کارتریج را نگاه نمایید آثار پودر را روی درام مشاهده نمایید.

این ایراد معمولا در کارتریج هایی که مخزن ضایعات کوچکتر دارند بیشتر مشاهده میشود.

ایراد کارتریج لیزری/کاغذ کثیف چاپ میشود بصورت عمودی از بالا به پایین به تصویر بالا نگاه کنید درکاغذ چاپ شده رگه هایی در کنار کاغذ از بالا به پایین روی متن قرار دارد ،هنگامی که مخزن ضایعات کارتریج از پودر پر میشود معمولا پودرها بصورت سرریز روی درام قرارمیگیرند و بصورت رگه هایی یا در کنار کاغذ و یا در وسط کاغذ از بالا به پایین روی متن قرارمیگیرد.در این حالت اگر روی درام کارتریج را نگاه نمایید آثار پودر را روی درام مشاهده نمایید. این ایراد معمولا در کارتریج هایی که مخزن ضایعات کوچکتر دارند بیشتر مشاهده میشود.

ایراد کارتریج لیزری/کاغذ کثیف چاپ میشود بصورت عمودی از بالا به پایین

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
شارژ کارتریج چیست

دیدگاهتان را بنویسید